Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI HTTP://DZIELNICA4.KRAKOW.PL

Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej HTTP://DZIELNICA4.KRAKOW.PL.

– Data publikacji strony internetowej: 2024-01-11

– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa https://dzielnica4.krakow.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą Państwo wykonać bezpłatny, poglądowy test zgodności serwisu z WCAG i ustawą korzystając z narzędzia dostępnego pod adresem: https://wcag-audyt.pl/szybki-test/

Udogodnienia dostępne w serwisie:

Na stronie Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dostępne są narzędzia zmieniające rozmiar czcionki oraz zwiększające kontrast treści dostępnych w serwisie.

Wyłączenia dostępności:

W badaniu pod względem dostępności z ustawą uwzględniono wyłączenia wynikające z Art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zobowiązanie do dostępności:

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z różnego rodzaju ograniczeniami Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały zobowiązuje się do wsparcia w ramach własnych kompetencji i możliwości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w dostępie do treści znajdujących się na stronie , niezależnie od ich dostępności wynikającej z ustawy. To oznacza, że jeżeli napotkają Państwo problem w odczycie bądź zrozumieniu treści prezentowanych na stronie, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o pomoc w zapewnieniu dostępności wskazanych treści kontaktując się z Radą i Zarządem Dzielnicy IV Prądnik Biały pod podanym poniżej adresem e-mail bądź numerem telefonu.
E-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl

Telefon: 12 638 10 12

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

– Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-11.

– Deklarację sporządzono na podstawie audytu wykonanego przez podmiot zewnętrzny, którego wynik znajduje się pod poniższym linkiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały

E-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl

Telefon: 12 638 10 12

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie
dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gmina Miejska Kraków

Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków

E-mail: bi@um.krakow.pl

Telefon: 12 616 12 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony RPO: https://www.rpo.gov.pl/) za pomocą formularza dostępnego pod linkiem znajdującym się poniżej:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały:

ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków – „Zajazd Kościuszkowski”

  • Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Brak drzwi otwieranych automatycznie i wyposażonych w samozamykacz;
  • Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych;
  • Schody wyposażone w poręcz;
  • W budynku na wszystkich poziomach znajduje się winda;
  • Toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (dostęp zapewniony po uprzednim kontakcie z Biurem Rady);
  • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych;
  • Do siedziby Rady jest prawo wstępu z psem asystującym;
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
a A-+=